Cày Phim Đêm

16 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh hầu như chẳng sách vở nào nhắc đến nhưng đáng giá hơn vàng

133

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ẹ𝚘 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗à𝚢 đượ𝚌 𝚌á𝚌 𝚖ẹ 𝚐𝚒à𝚞 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚗𝚞ô𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ đế𝚗 đô𝚗𝚐 đả𝚘 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚖ẹ 𝚋ỉ𝚖 𝚜ữ𝚊.

Cứ ngỡ rằng chăm một 𝚎𝚖 𝚋é 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 thì dễ vô cùng, mẹ chỉ cần cho bé ăn, cho bé ngủ và thay tã cho bé là xong. Nhưng 𝚝𝚑ự𝚌 𝚝ế 𝚛ấ𝚝 𝚙𝚑ũ 𝚙𝚑à𝚗𝚐, 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚖ẹ 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚍ễ 𝚗𝚑ư 𝚝𝚛ở 𝚋à𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚛𝚊 𝚕ạ𝚒 𝚛ấ𝚝 “𝚔𝚑ó 𝚗𝚑ằ𝚗” 𝚗ế𝚞 𝚖ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 𝟷𝟼 𝚖ẹ𝚘 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 dưới đây:

1. Bôi một chút dầu dừa lên mông của bé để dễ dàng 𝗹𝗮̀𝗺 𝘀𝗮̣𝗰𝗵 𝗽𝗵𝐚̂𝗻 𝘀𝘂

Dầu dừa không chỉ giữ cho da bé 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋ị 𝚔𝚑ô 𝚖à 𝚌ò𝚗 𝚐𝚒ú𝚙 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚕𝚊𝚞 𝚜ạ𝚌𝚑 𝚙𝚑â𝚗 𝚜𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐, 𝚋ở𝚒 𝚋ả𝚗 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚙𝚑â𝚗 𝚜𝚞 𝚔𝚑á 𝚍í𝚗𝚑 𝚟à 𝚔𝚑ó 𝚕𝚊𝚞 𝚜ạ𝚌𝚑.

2. Dùng áo 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 có 𝚟ạ𝚝 𝚟𝚊𝚒 để 𝚌ở𝚒 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐

Không chỉ là chi tiết thiết kế lạ mắt, vạt vai nhỏ ở trên áo của 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 còn giúp cha mẹ cởi áo cho bé dễ dàng, nhất là khi 𝚝ã 𝚋ẩ𝚗 𝚍â𝚢 ra quần áo. Cha mẹ chỉ cần tuột áo của bé từ vai xuống chân mà không cần phải 𝚔é𝚘 𝚗𝚐ượ𝚌 𝚕ê𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 đầ𝚞.

Những chiếc áo giúp mẹ dễ dàng và nhanh chóng mỗi lần thay quần áo cho con.

3. Khi thay bỉm cho em bé, hãy đặt một 𝚝ã 𝚖ớ𝚒 𝚋ê𝚗 𝚍ướ𝚒 𝚝ã 𝚋ẩ𝚗

𝚃𝚑𝚊𝚢 𝚋ỉ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚕à 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à 𝚌á𝚌 𝚖ẹ 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚢 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à𝚖 𝚗𝚑ấ𝚝. 𝙲ó 𝚖ộ𝚝 𝚖ẹ𝚘 𝚗𝚑ỏ 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚋ỉ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚕à 𝚖ẹ 𝚑ã𝚢 đặ𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚒 𝚋ỉ𝚖 𝚖ớ𝚒 ở 𝚋ê𝚗 𝚍ướ𝚒 𝚋ỉ𝚖 𝚋ẩ𝚗 để 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚋ỉ𝚖 𝚋ẩ𝚗 𝚟ừ𝚊 đượ𝚌 𝚛ú𝚝 𝚛𝚊, 𝚌𝚑ư𝚊 𝚔ị𝚙 đặ𝚝 𝚋ỉ𝚖 𝚖ớ𝚒 𝚟à𝚘 𝚋é đã “𝚡ì 𝚡𝚘ẹ𝚝”.

Điểm lại mẹo 𝚌𝚑ă𝚖 𝚌𝚘𝚗 độ𝚌 𝚕ạ 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚜𝚒ê𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚚𝚞ả đượ𝚌 𝚌á𝚌 𝚖ẹ 𝚋ỉ𝚖 𝚜ữ𝚊 rần rần chia sẻ trong năm qua

4. Nếu bé không chịu uống thuốc, mẹ hãy 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝘂́𝗺 𝘃𝘂́ 𝗴𝗶𝗮̉ là “đại sứ thân thiện”

𝚍ù𝚗𝚐 𝚗ú𝚖 𝚟ú 𝚐𝚒ả thường có lỗ mở và bên trong 𝚗ú𝚖 𝚛ỗ𝚗𝚐, rất phù hợp để mẹ cho thuốc của bé vào. Khi bé 𝚖ú𝚝, 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚜ẽ 𝚌𝚑ả𝚢 𝚚𝚞𝚊 𝚕ỗ 𝚌ủ𝚊 𝚗ú𝚖 𝚟ú. Tuy cho bé uống thuốc kiểu này thì rất mất thời gian, nhưng bé sẽ không 𝚙𝚑ả𝚗 đố𝚒 𝚟ì 𝚋é 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 đượ𝚌 𝚡𝚘𝚊 𝚍ị𝚞 𝚍ù 𝚋ị 𝚕ừ𝚊.

5. Cho bé tập động tác đạp xe đạp để 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚋ị đầ𝚢 𝚑ơ𝚒

Nếu em bé 𝚋ị đầ𝚢 𝚑ơ𝚒, mẹ hãy giúp bé bằng cách đặt bé 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐ử𝚊, 𝚛ồ𝚒 𝚗ắ𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚑𝚊𝚒 𝚌ẳ𝚗𝚐 𝚌𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚟à 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 độ𝚗𝚐 𝚝á𝚌 đẩ𝚢 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚑â𝚗 𝚟ề 𝚙𝚑í𝚊 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚛ồ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚍𝚞ỗ𝚒 𝚝𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚌𝚑â𝚗 𝚛𝚊 𝚗𝚑ư 𝚔𝚒ể𝚞 đạ𝚙 𝚡𝚎 đạ𝚙. 𝚅𝚒ệ𝚌 𝚗à𝚢 𝚐𝚒ú𝚙 𝚋é đẩ𝚢 𝚌á𝚌 𝚑ơ𝚒 𝚝𝚑ừ𝚊 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚛𝚊, 𝚗𝚑ờ đó 𝚋é 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚝á𝚘 𝚋ó𝚗, 𝚌𝚑ướ𝚗𝚐 𝚋ụ𝚗𝚐, đầ𝚢 𝚑ơ𝚒.

6. Dùng túi ngủ cho bé ngủ ngon

𝚃ú𝚒 𝚗𝚐ủ 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚟ậ𝚝 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚒ệ𝚗 í𝚌𝚑, 𝚟ừ𝚊 𝚐𝚒ú𝚙 𝚐𝚒ữ ấ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋é, 𝚟ừ𝚊 𝚐𝚒ú𝚙 𝚖ẹ 𝚢ê𝚗 𝚝â𝚖 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚋ị 𝚕ạ𝚗𝚑. 𝙲𝚑ư𝚊 𝚔ể, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚝ú𝚒 𝚗𝚐ủ 𝚌ò𝚗 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚌á𝚒 𝚔é𝚗 𝚗𝚑ỏ ô𝚖 𝚕ấ𝚢 𝚋é 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝ạ𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚌ả𝚖 𝚐𝚒á𝚌 𝚢ê𝚗 𝚝â𝚖 𝚐ầ𝚗 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚕ú𝚌 𝚋é đượ𝚌 𝚋𝚊𝚘 𝚋ọ𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ụ𝚗𝚐 𝚖ẹ. 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝚟ì 𝚟ậ𝚢, 𝚖ẹ 𝚗ê𝚗 đầ𝚞 𝚝ư 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚝ú𝚒 𝚗𝚐ủ, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚒ê𝚞 𝚌𝚑í 𝚕ự𝚊 𝚝ú𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚍ự𝚊 𝚝𝚛ê𝚗 𝚜ự 𝚟ừ𝚊 𝚟ặ𝚗 𝚟à độ 𝚍à𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚝ú𝚒. 𝙼ẹ 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚛ừ 𝚑𝚊𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚛ố𝚗𝚐 để 𝚋é 𝚌ử độ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚚𝚞á 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚋é 𝚜ẽ 𝚋ị 𝚕ọ𝚝 𝚝𝚑ỏ𝚖 𝚡𝚞ố𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚞𝚒 𝚑ẳ𝚗 𝚟à𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ú𝚒.

7. Quấn khăn đúng cách bé sẽ không đ𝗮̣𝗽 tung ra

Có 4 bước 𝚚𝚞ấ𝚗 𝚔𝚑ă𝚗 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 mà mẹ nên biết:

– Bước 1: 𝚃𝚛ả𝚒 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚝ấ𝚖 𝚔𝚑ă𝚗 𝚚𝚞ấ𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐, 𝚌ũ𝚒 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚟ị 𝚝𝚛í đị𝚗𝚑 đặ𝚝 𝚋é 𝚗ằ𝚖. Ở 𝚖ộ𝚝 𝚐ó𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚖ẹ 𝚐ậ𝚙 𝚟ị 𝚝𝚛í đó 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟷𝟻𝚌𝚖. 𝚂𝚊𝚞 đó đặ𝚝 𝚎𝚖 𝚋é 𝚗ằ𝚖 𝚡𝚞ố𝚗𝚐, đầ𝚞 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚟ề 𝚐ó𝚌 𝚔𝚑ă𝚗 đã 𝚐ấ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚐á𝚢 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌ạ𝚗𝚑 𝚖ặ𝚝 𝚙𝚑ẳ𝚗𝚐.

– Bước 2: Đặ𝚝 𝚝𝚊𝚢 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 𝚍ọ𝚌 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑â𝚗 𝚟à 𝚟ắ𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚐ó𝚌 𝚔𝚑ă𝚗 𝚝ừ 𝚋ê𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚋ê𝚗 𝚝𝚛á𝚒 𝚛ồ𝚒 𝚗𝚑é𝚝 𝚌𝚑ú𝚗𝚐 𝚍ướ𝚒 𝚕ư𝚗𝚐 𝚋é.

– Bước 3: Gấp góc khăn ở phía dưới chân bé lên về phía vai phải.

– Bước 4: Đặt tay trái của bé xuống dọc theo thân và vắt một góc khăn từ bên trái qua bên phải rồi 𝚗𝚑é𝚝 chúng dưới lưng bé.

8. Đừng 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗲́ 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗾𝘂𝗮́ 𝟭 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗿𝘂̛𝗼̛̃𝗶 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̀ 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂 𝗸𝘆̀ 𝗻𝗴𝘂̉

Mặc dù mẹ rất muốn con thức chơi với mẹ lâu một chút, nhưng 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 cần được ngủ nhiều. Vì thế, nếu mẹ cứ cố níu thời gian con thức thì tối đa chỉ qua 90 phút, con sẽ bắt đầu 𝚌á𝚞 𝚔ỉ𝚗𝚑 𝚟ì 𝚐ắ𝚝 𝚗𝚐ủ.

9. Mẹ nên ngủ khi bé ngủ

Tuy rằng nhà bao việc, và mẹ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝ậ𝚗 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ủ để 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚛𝚊, 𝚝𝚛ẻ 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌ó 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚐ắ𝚗. 𝚃𝚑ế 𝚗ê𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟ì 𝚌𝚑ọ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚐ủ để 𝚕à𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝𝚑ì 𝚖ẹ 𝚗ê𝚗 𝚍à𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚗𝚐ủ 𝚝𝚛ư𝚊 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚗𝚐ủ𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 để 𝚐𝚒ữ 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑.

10. Cho bé 𝗯𝘂́ 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗲́ 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗱𝗮̣̂𝘆

16 mẹo chăm sóc trẻ sơ sinh hầu như chẳng sách vở nào nhắc đến nhưng đáng giá hơn vàng - Ảnh 5.

Cho 𝚋é 𝚋ú 𝚕ú𝚌 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚝á𝚘 𝚜ẽ 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚋é 𝚟ừ𝚊 𝚋ú 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚐ủ – đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚌ủ𝚊 𝚋é

𝚃𝚑ứ𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚖ộ𝚝 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ 𝚕à 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚋é 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚝á𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝, 𝚍𝚘 đó, 𝚖ẹ 𝚑ã𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚋ú 𝚟à𝚘 𝚕ú𝚌 đấ𝚢. 𝙱ở𝚒 𝚗ó 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚗ă𝚗𝚐 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒ờ 𝚌𝚑ơ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚖à 𝚗ó 𝚌ò𝚗 𝚝𝚛á𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝𝚛ạ𝚗𝚐 𝚋é 𝚟ừ𝚊 𝚋ú 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚐ủ – đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚌ủ𝚊 𝚋é.

11. Đừng thấy con khóc là chạy vào dỗ ngay

Đô𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒ấ𝚌 𝚗𝚐ủ, 𝚋é 𝚗ằ𝚖 𝚖ơ 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝ự 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚍ậ𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ó𝚌 𝚛é 𝚕ê𝚗, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚖ẹ 𝚑ã𝚢 đợ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ú𝚝 𝚡𝚎𝚖 𝚋é 𝚌ó 𝚝ự 𝚗𝚐ủ 𝚕ạ𝚒 𝚑𝚊𝚢 𝚝ự 𝚗í𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚟à𝚘 𝚋ế 𝚋é 𝚕ê𝚗 𝚗𝚑é.

12. Đặt giỏ đựng đồ vào chậu tắm của bé

𝙼ẹ 𝚌ó 𝚝𝚑ể đặ𝚝 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚒 𝚐𝚒ỏ đự𝚗𝚐 đồ 𝚟à𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ồ𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌𝚑ậ𝚞 𝚝ắ𝚖 𝚛ồ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋é 𝚟à𝚘 𝚐𝚒ỏ để 𝚝ắ𝚖. 𝚅ì 𝚐𝚒ỏ 𝚌ó độ 𝚋á𝚖 𝚍í𝚗𝚑 𝚝ố𝚝 𝚗ê𝚗 𝚖ẹ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚜ợ 𝚋é 𝚋ị 𝚝𝚛ượ𝚝 𝚗𝚐ã. 𝙽ế𝚞 𝚋é đượ𝚌 𝚟à𝚒 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚋é 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚗𝚐ồ𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚐𝚒ỏ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚖ẹ 𝚝ắ𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚋é.

13. Cho bé nghe tiếng ồn trắng khi ngủ

𝙽ế𝚞 𝚎𝚖 𝚋é 𝚕à 𝚖ộ𝚝 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚝𝚑í𝚗𝚑 𝚗𝚐ủ 𝚝𝚑ì 𝚌𝚑𝚘 𝚍ù 𝚖ẹ 𝚌ó 𝚌ố 𝚐𝚒ữ 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚢ê𝚗 𝚝ĩ𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế 𝚗à𝚘 𝚝𝚑ì 𝚋é 𝚟ẫ𝚗 𝚍ễ 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑 𝚋ở𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 ồ𝚗 𝚡𝚞𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚍ù 𝚗𝚑ỏ 𝚡í𝚞. 𝚅ì 𝚟ậ𝚢, 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚖á𝚢 𝚑𝚘ặ𝚌 ứ𝚗𝚐 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 ồ𝚗 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚜ẽ 𝚕à 𝚌á𝚌𝚑 để 𝚋é 𝚝ậ𝚙 𝚕à𝚖 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚗𝚐ủ 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 ồ𝚗.

𝙼ẹ 𝚑ã𝚢 𝚐𝚑𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚖ố𝚌 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚋é.

14. Mẹ nên mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái để dễ chăm sóc bé

Khi mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày để chăm con thì nên lựa chọn những bộ đồ ở nhà rộng rãi, thoải mái, để bạn có thể ngồi cho con 𝚋ú 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝ã 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚕ợ𝚒.

15. Nếu phải đánh thức bé dậy để cho bú, mẹ hãy cởi quần áo hoặc thay bỉm cho bé

Một chút không khí mát mẻ lướt qua da trần của bé sẽ khiến bé tỉnh giấc ngay lập tức.

16. Chụp hình cho bé

Cho dù không giỏi chụp ảnh, nhưng mẹ vẫn nên chụp lại một vài khoảnh khắc đáng yêu vui nhộn của bé, đặc biệt là những 𝚌ộ𝚝 𝚖ố𝚌 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛ọ𝚗𝚐. 𝙱ở𝚒 𝚌á𝚌 𝚋é 𝚜ẽ 𝚕ớ𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚟à 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ứ𝚌 ả𝚗𝚑 𝚗à𝚢 𝚕à 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚖ẹ 𝚟à 𝚋é đã 𝚝ừ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚔𝚑ắ𝚌 𝚚𝚞ý 𝚐𝚒á.

Theo giadinhmoi