Cày Phim Đêm

4 thủ tục để người lao động được nhận tiền hỗ trợ Tết từ gói 2.400 tỷ trước 20/1/2022

11441

Đối tượng được hỗ trợ:

– Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doAпʜ nghiệp;

– Ưu tiên người lao động là đoàn viên công đoàn; đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ta.i n.ạn lao động, bệ.nh nghề nghiệp, mắc bệ.nh hi.ểm nghèo.

Điều kiện hỗ trợ:

– Người lao động tham gia đóng BHXH tại doAпʜ nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng phí công đoàn;

– Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Lưu ý: Đoàn viên, người lao động đã được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ theo Thông báo 375/TB-LĐLĐ thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Hướng dẫn này.

Mức hỗ trợ: Bằng tiền mặt 300.000 đồng/người.

16

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

– Văn bản đề nghị hỗ trợ của Công đoàn cơ sở và doAпʜ nghiệp (với doAпʜ nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở);

– DAпʜ sách đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan BHXH.

Bước 2: Gửi hồ sơ

DoAпʜ nghiệp, Công đoàn cơ sở hoàn thiện hồ sơ và gửi về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chậm nhất đến ngày 05/01/2022.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Bước 4: Chi trả hỗ trợ

Hoàn thành chi trả hỗ trợ trước ngày 20/01/2022.

Các công đoàn cơ sở căn cứ hướng dẫn này để hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền hướng dẫn.

22