Cày Phim Đêm

Người lao động được hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/tháng tiền thuê Nh.à: Những ai được hưởng?

323

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê Nh.à cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doAпʜ nghiệp và người lao động qu.ay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Theo đó sẽ có 2 gói hỗ trợ dành cho người lao động thuộc các đối tượng sau:

Người lao động đang làm việc trong doAпʜ nghiệp

Cụ thể, Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doAпʜ nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

3- Đang tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc (có tên trong dAпʜ sách tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hi.ểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doAпʜ nghiệp lập dAпʜ sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê Nh.à.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tіếᴛ một số điều của Luật Bảo hi.ểm xã hội về bảo hi.ểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong dAпʜ sách trả lương của doAпʜ nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doAпʜ nghiệp lập dAпʜ sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê Nh.à.

Người lao động đang làm việc trong doAпʜ nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được Nh.à nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Người lao động qu.ay trở lại thị trường lao động

Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doAпʜ nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doAпʜ có đăng ký kinh doAпʜ tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

3- Đang tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc (có tên trong dAпʜ sách tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hi.ểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập dAпʜ sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê Nh.à.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tіếᴛ một số điều của Luật Bảo hi.ểm xã hội về bảo hi.ểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong dAпʜ sách tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hi.ểm xã hội thì phải có tên trong dAпʜ sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập dAпʜ sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê Nh.à.

Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Hồ sơ đơn giản

Quyết định nêu rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: DAпʜ sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê Nh.à có xác nhận của cơ quan bảo hi.ểm xã hội. Trường hợp trong dAпʜ sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao dAпʜ sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doAпʜ nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doAпʜ, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.

Trình tự, thủ tục cụ thể như sau: Người sử dụng lao động tổng hợp dAпʜ sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, Tru.ng thực thông tin của người lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hi.ểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hi.ểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hi.ểm xã hội là 2 ngày). Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt dAпʜ sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày).

Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Phạm vi áp dụng

Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê Nh.à cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

2. Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

a) Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

b) 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Tru.ng ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Đương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mẫu, An Giang và Kiên Giang).